Aydınlatma Metni (version 210803)

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine dair Aydınlatma Metni

(version 210803)

EduNed Eğitim Danışmanlığı Limited Şirketi (“Veri Sorumlusu”) tarafından kurmuş olduğumuz eğitimi destekleyici faaliyetlerin sürdürülmesine yönelik EduNed platformu (“Platform”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği ve buna bağlı olarak özel hayatın gizliliği ilkesi doğrultusunda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemeler ile ilgili sair mevzuat kapsamında, Platform kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçilerini bilgilendirmek isteriz. Öncelikle kavram karmaşası yaşanmaması amacıyla tarafımızca belirli terimlerin açıklaması yapılacaktır:
Terim Açıklama
Kişisel veri
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Özel nitelikli kişisel veri
Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
Kişisel verilerin işlenmesi
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
Veri sahibi
Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.
Veri sorumlusu
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.
Veri işleyen
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verisini işlediği Veri Sahiplerine karşı aydınlatma yükümlülüğü bulunan EduNed Eğitim Danışmanlığı Limited Şirketi (“Şirket”) olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla verilerinizi işliyoruz. Şirket bilgileri şu şekildedir:
Bilgi Türü Şirket Bilgisi
Adres
Tomtom Mah. İstiklal Cad. No: 189 Turhol Han Kat: 2 Daire: 3 34433 Beyoğlu/İstanbul
E-posta
Mersis No
324075756900001
İTO Sicil No:
139296-5

2. Veri Sorumlusunun İşlediği Kişisel Veriler

Veri Sorumlusu’nun web sitesini ziyaretiniz sırasında size ait kişisel verilerin işlenmesi söz konusu olmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri kapsamında işlediğimiz kişisel verileriniz şunlardır: 

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve kullanıcı adınız gibi sizi tanımlayabileceğimiz kimlik verilerinizle birlikte profil tipiniz gibi veriler
 • İletişim bilgileriniz: E-mail adresiniz
 • İşlem güvenliği: İnternet sitesi giriş-çıkış bilgileri, şifre ve parola
 • Sağladığınız bilgiler ve içerikler: Platform üzerinden bir hesap açmanız, içerik oluşturmanız ve paylaşmanız ve başkalarıyla mesajlaşmanız ya da iletişim kurmanız dahil olmak üzere, Platform kullanımı esnasında sağladığınız verileri işlemekteyiz. Tarafınızca paylaşılan içerikteki veya içerik hakkındaki bilgiler (meta veriler) buna dahil olabilir (örn. Platform’da oluşturduğunuz üyelik sayfasına eklediğiniz fotoğraf gibi görsel ve işitsel kayıtlara ilişkin kişisel veriler ya da eğitim durumunuza ilişkin mesleki deneyim kategorisindeki kişisel verileriniz gibi). Aynı şekilde web sitemizde kullanılan üçüncü taraf çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel veriler de bu grup kapsamında değerlendirilmektedir (örn. konum bilgisini kullanmanız halinde faydalandığınız Google Maps widget vasıtasıyla kullanım verisi işlenmektedir). Paylaştığınız içerikleri kimlerin görebileceğini nasıl kontrol edebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın.

3. Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel verilerinizin bir bölümü (ad, soyad, kullanıcı adı ve profil tipi) Platform’da hesap açarken zorunlu olarak; bir kısım kişisel verileriniz ise bizzat tarafınızca elektronik ortamda temin edilmektedir. Temin edilen bu kişisel verilere ek olarak, www.eduned.online web sitesi tarafından, Platform faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla zorunlu olması sebebiyle teknik (first party ve third party trackers dahil olmak üzere) çerezleri kullanılmaktadır. Çerez kimlikleri ve ayarları dahil olmak üzere, cihazınızda saklanan çerezlerden alınan veriler ile kişisel verileriniz işlenmektedir. Gizlilik & Çerez Politikası‘nı gözden geçirerek çerezleri nasıl kullandığımıza ilişkin daha fazla bilgi elde edebilirsiniz.

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Şirketimiz kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde Platform’da hesap açma işlemlerinizi gerçekleştirmek, eğitim danışmanlığı faaliyetlerimizin sürdürülmesi, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan her türlü eğitim kurumunun temsilciliğini ve danışmanlığını yapmak, Şirket’in iş konusu kapsamında akdedilecek bir sözleşmenin hazırlanması, uygulanması ve yürürlüğe konması, Platform aracılığıyla yapmış olduğunuz talep ve başvurularınızın işleme alınması, tanıtım ve öğrenci değişim programlarının organizasyonu faaliyetlerinin yürütülmesi ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla işleyebilecektir.

Bununla birlikte, kişisel verileriniz gerekli aydınlatma yapılmadan ve mevzuatta tanımlanan istisnai durumlar hariç açık rızanız alınmadan işlenmemektedir. Kişisel verilerinizi işlenmesine ilişkin hukuki sebepler şu şekildedir:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrası:
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (örn. eğitim danışmanlığı faaliyetlerimizin sürdürülmesi),
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (örn. kolluk tarafından bir suç soruşturması sebebiyle talep edilmesi, 2559 sayılı Kanun),
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (örn. üyelik işlemlerinizin tamamlanarak hesabınızın oluşturulması için kişisel verilerinizin işlenmesi),
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (örn. çerez kullanımı).

5. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süreleri

Veri Sorumlusu Şirket tarafından kişisel verileriniz işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyle sınırlı olarak saklanmakta; kişisel verilerin saklanma sürelerinde ilgili mevzuatta öngörülen saklama süreleri dikkate alınmaktadır. Öyle ki, bu süre sonunda kişisel verileriniz Veri Sorumlusu Şirket tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilerek imha edilmektedir. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin saklanma ve imha süreleri, EduNed Saklama ve İmha Politikası’nda ayrıca detaylandırılmış olup; tarafımızca işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin saklama süreleri kısaca şu şekilde özetlenebilecektir:
Amaç Saklama Süresi
Üyelik işlemlerinizi gerçekleştirmek
Kayıtlı bir kullanıcı olduğunuz süre boyunca üyeliğiniz sona erdirilene kadar verileriniz saklanacaktır. Kullanıcının üyeliğini sonlandırması veya hesabın silinmesi ile birlikte en fazla 6 ay süresince yedek sistemde saklandıktan sonra yedeklerden de silinir.
Platform kalitesinin yükseltilmesi ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi
Danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili gerekli işlemlerin yapılabileceği sürece saklanacaktır. Örneğin; muhtemel şikayet ve/veya taleplere karşı kişisel veriler kanunen zorunlu kılınan süre boyunca saklanacaktır.
Danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili gerekli işlemlerin yapılabileceği sürece saklanacaktır. Örneğin; muhtemel şikayet ve/veya taleplere karşı kişisel veriler kanunen zorunlu kılınan süre boyunca saklanacaktır.
Yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine (örn. kolluk tarafından bir suç soruşturması sebebiyle, 2559 sayılı Kanun; 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu) uygun olan süre boyunca saklanacaktır.

6. Kişisel Verilerinizi Üçüncü Kişilerle Paylaşıyor muyuz?

Toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 8. ve 9. maddeleri kapsamında yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; hesap açılırken doldurulması zorunlu olan kişisel veriler, tüm Platform kullanıcıları tarafından görülmektedir. Ad, soyad, kullanıcı adı ve profil tipi haricindeki kullanıcı profil bilgileri, ilgili Platform kullanıcısının takdirine göre diğer kullanıcılar tarafından görülebilmektedir. Görünürlük ayarlarını yönetmek için burayı inceleyebilirsiniz.

Kişisel verileriniz, gerektiği takdirde veya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine, avukatlar, iş ortakları ve sadece ilgili kişinin bilgisi dahilinde ve ilgili kişi tarafından belirtilmiş olan yüksek öğretim kurumlarına aktarılabilecektir.

Yabancı Ülkelere Aktarılan Veriler: Sistem serverları Hollanda’da bulunmaktadır. Aynı zamanda yurtdışında çalışan iş ortakları ve yüksek öğretim kurumları ile veri paylaşılmaktadır. Yurtdışına aktarılan kullanıcı verileri yönünden kullanıcıların açık rızası temin edilmektedir.

7. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında veri sahibi olarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçi veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltilen veya silinen verilerin aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen veriler münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiği takdirde aleyhe ortaya çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme
  haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun yayımlamış olduğu Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ gereği konuyla ilgili her türlü taleplerinizi, aşağıda belirtilen Şirket adresimize iadeli taahhütlü gönderi ya da şahsen yapacağınız yazılı başvuru ile ya da güvenli elektronik imzalı olarak ya da Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), mobil imza ya da bize önceden bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan e-posta adresiniz ile aşağıda belirtilen e-posta adresimize iletebilirsiniz. Bunun için Kişisel Veri Bilgi Talep Formu’muzu kullanmanız gerekmektedir. Başvuruda başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanması ve başvuranın hak sahibi olduğunun teyit edilmesi için sizinle iletişime geçmemiz söz konusu olabilecektir.

Eduned Eğitim Danışmanlığı Limited Şirketi
Adres: Tomtom Mah. İstiklal Cad. No: 189 Turhol Han Kat: 2 Daire: 3 34433 Beyoğlu /İstanbul
E-posta: info[@]eduned.online